Studio52C logo

Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser gælder for leje af fotostudiet Studio 52C, beliggende på Pilestræde 52C. Ved at leje studiet studiet accepterer du disse vilkår og betingelser i fuld udstrækning. 

Booking og betaling

Booking: Alle bookinganmodninger skal ske via vores hjemmeside, telefon, eller e-mail. Booking er først bekræftet, når Kunden modtager en skriftlig bekræftelse fra Studio 52C.

Betaling: Betaling skal ske senest 7 dage før den reserverede dato i henhold til fremsendt faktura.

Afbestilling: Afbestilling skal ske skriftligt. Afbestillinger modtaget mere end 3 dage før lejeperioden refunderes fuldt ud. Afbestillinger modtaget mindre end 3 dage før lejeperioden vil ikke blive refunderet.

Brug af studiet

Lejeperiode: Lejeperioden begynder og slutter på de aftalte tidspunkter. Ekstra tid vil blive opkrævet til den gældende timetakst: 700 kr. pr. begyndende time overskredet.

Ansvar: Kunden er ansvarlig for alle personer, der deltager i brugen af studiet, og for enhver skade eller tab forårsaget af Kundens brug af studiet.

Udstyr: Studiets udstyr må kun anvendes i overensstemmelse med dets formål og efter aftale. Eventuel skade på udstyret skal straks rapporteres til Studio 52C.

Rengøring: Studiet skal efterlades i samme tilstand som ved ankomst. Eventuel ekstra rengøring vil blive opkrævet.

Ansvar og Forsikring

Personskade: Studio 52C er ikke ansvarlig for personskade opstået under lejeperioden, medmindre skaden skyldes vores grov uagtsomhed.

Ejendomsskade: Kunden er ansvarlig for eventuelle tab/skader på ejendom, inklusive udstyr, nøgler, møbler og faciliteter, forårsaget af Kundens brug af studiet.

Forsikring: Kunden skal have tegnet erhvervs- eller privat ansvarsforsikring der dækker deres aktiviteter i studiet, samt eventuelle skader lejer måtte forvolde.

Adfærd

Adfærd: Kunden og alle personer, der deltager i brugen af studiet, skal opføre sig ansvarligt og respektfuldt. Misbrug af faciliteterne eller upassende adfærd kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af lejeaftalen uden refusion.

Afsluttende Bestemmelser

Ændringer: Studio 52C forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser uden varsel. De opdaterede vilkår vil være tilgængelige på vores hjemmeside.

Lovvalg: Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, og enhver tvist skal afgøres ved de danske domstole.

Kontakt: For spørgsmål eller yderligere information, kontakt os venligst på Studio52c@zangenberg.biz

Terms and conditions

These terms and conditions apply to the rental of the photo studio Studio 52C, located at Pilestræde 52C. By renting the studio you fully accept these terms and conditions. 

Booking and payment

Booking: All booking requests must be made via our website, phone, or email. The booking is only confirmed when the Customer receives a written confirmation from Studio 52C.

Payment: Payment must be made no later than 7 days before the reserved date in accordance with the sent invoice.

Cancellation: Cancellation must be made in writing. Cancellations received more than 3 days before the rental period will be fully refunded. Cancellations received less than 3 days before the rental period will not be refunded.

Use of the studio

Rental Period: The rental period begins and ends at the agreed-upon times. Extra time will be charged at the current hourly rate: 700 DKK per commenced hour exceeded.

Liability: The customer is responsible for all persons participating in the use of the studio and for any damage or loss caused by the customer’s use of the studio.

Equipment: The studio’s equipment may only be used in accordance with its intended purpose and by agreement. Any damage to the equipment must be reported immediately to Studio 52C.

Cleaning: The studio must be left in the same condition as upon arrival. Any additional cleaning will be charged.

Liability and insurance

Personal Injury: Studio 52C is not liable for personal injury occurring during the rental period unless the injury is due to our gross negligence.

Property Damage: The customer is responsible for any loss/damage to property, including equipment, keys, furniture, and facilities, caused by the customer’s use of the studio.

Insurance: The customer must have business or personal liability insurance that covers their activities in the studio, as well as any damage the renter may cause.

Conduct

Conduct: The customer and all persons participating in the use of the studio must behave responsibly and respectfully. Misuse of the facilities or inappropriate behavior may result in immediate termination of the rental agreement without a refund.

Final provisions

Changes: Studio 52C reserves the right to change these terms and conditions without notice. The updated terms will be available on our website.

Governing Law: These terms and conditions are subject to Danish law, and any dispute shall be resolved by the Danish courts.

Contact: For questions or further information, please contact us at Studio52c@zangenberg.biz.